બિચારું ભોળું ઊંટ

બિચારું ભોળું ઊંટ

બિચારું ભોળું ઊંટ